คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ โดย CEO นพกฤษฏิ์
1. ทำไมต้องพัฒนาภาวะผู้นำ 
2. คุณสมบัติของภาวะผู้นำ
3. ขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้นำ 
4. ประเมินความเป็นผู้นำ 

Leadership By CEO

การพัฒนาภาวะผู้นำ

ลงทะเบียนฟรี

40 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ 34 นาที
ทำไมต้องพัฒนาภาวะผู้นำ 7 นาที
7 คุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 12 นาที
5 ขั้นตอนการพัฒนาภาวะผู้นำ 7 นาที
วัดระดับภาวะผู้นำ 6 นาที

Leadership By CEO

การพัฒนาภาวะผู้นำ

ลงทะเบียนฟรี

40 นาที
Mindset Training
CEO นพกฤษฎิ์